Trygge barn, de voksnes ansvar

Trygge barn, de voksnes ansvar

Menigheten har ansvar for at det skal være trygt for barn og unge å ferdes i det kristne fellesskapet. Vi har et mål om at ingen skal bli utsatt for grenseoverskridende adferd eller seksuelle overgrep. Samtidig vet vi at det har skjedd og at det skjer i alle samfunnslag og organisasjoner. Statistikken viser at barn og unge som av ulike grunner er sårbare vil være ekstra utsatt. 

BKM har et høyt aktivitetsnivå på mange områder, og i de senere år har det vært jobbet mye med å få til et omfattende aktivitetstilbud for barn og unge.  Vi ønsker at våre barn og ungdommer skal ha et aktivitetstilbud som drives etter våre kristne verdier, og hvor de som driver dette arbeidet står for de samme verdiene. Det er mange unge mentorer, og det rekrutteres stadig nye. Hvert år holder vi kurs for gamle og nye mentorer. Her snakkes det om hvordan en kan forebygge uønskede hendelser, om hvordan en kan gjøre terskelen for å si ifra lavere, samt om viktigheten av å varsle dersom en skulle høre om hendelser. 

Vi ønsker at vår policy – åpenhet og ærlighet, skal forankres og gjøres kjent i hele organisasjonen. Å gi kunnskap og et språk for å snakke om temaet tror vi har en forebyggende effekt i seg selv. 

Alle mentorer hos oss må vise gyldig politiattest, samt skrive under på erklæring om at de ikke har utsatt andre for grenseoverskridende adferd.