Fra styret

Året 2017 har vært et år med mange begivenheter og stor aktivitet. Da to tredjedeler av menighetens medlemmer er barn og unge under 36 år, har fokuset naturlig nok vært på deres trivsel. I de siste årene har det blitt brukt betydelige ressurser på å bygge opp gode og varierte barne- og ungdomsklubber. Målet har vært at alle skal få delta i aktiviteter de finner meningsfylt. Her kan alle bruke evnene og interessene de har, enten de er atletiske, musikalske, har sans for friluft eller andre ting. Dette har skapt stort engasjement og trivsel blant deltagerne. I 2017 er disse klubbene godt etablert og vi ser at barn og unge gleder seg over å få utvikle seg sammen med andre med like interesser, og over å kunne delta på sine egne premisser. Vi har sett enkeltindivider blomstre når de har fått delta på en arena der de kan være med å tilføre noe.

Et annet område det har vært satset på er trivsel for seniorene. Les mer i avsnittet om seniorene hvordan Eva Holm Andersen har tenkt i forhold til engasjement hos den eldre garde.

I 2017 har BCC-Bergen hatt et særlig fokus på barns trygghet. Vi vet at alle steder der mennesker er samlet finnes det mulighet for at det kan skje overgrep og grenseoverskridende adferd, og det har vi i BCC-Bergen tatt konsekvensen av. Gjennom høsten har vi kurset alle våre mentorer i temaet vold, overgrep og grenseoverskridende adferd. Vi har jobbet med å skape åpenhet og å gi et språk for å kunne varsle og snakke om disse temaene. Les mer om dette i avsnittet «Trygge barn».

Det koster penger både å opprettholde og utvide vårt aktivitetstilbud og tilhørende fasiliteter. Vår økonomi er i hovedsak basert på at medlemmene bidrar med et månedlig gavebeløp til menighetsdrift, kalt «Davids søyle/BKM Bergen-avtalen». Den gode oppslutningen om avtalen legger grunnlaget for en sunn og forutsigbar økonomi. Ved utgangen av 2017 hadde vi månedlige avtaler for til sammen kr. 339.400,- fordelt på 180 avtaler. En andel på kr. 1000,- pr. avtale går til BCC, som er vårt sentralledd, for finansiering av misjonsarbeid. I tillegg jobbes det med inntektsbringende dugnader.