Trygge barn, de voksnes ansvar

Som nevnt innledningsvis har BCC-Bergen i 2017 hatt stort fokus på forebygging av vold, overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og unge. Siden 1996 har BCC hatt et eget ressursteam som har arbeidet med denne problematikken. Det finnes også en handlingsplan for håndtering av slike saker. I 2016 sørget ressursteamet for en omfattende oppdatering av BCCs handlings- og strategiplan mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

BCC har også et mangeårig samarbeid med fagmiljøer og tverrkirkelige miljøer som driver forebyggende og oppfølgende arbeid på dette feltet.

Men hva hjelper gode planer hvis de ikke blir implementert blant alle deltagere i organisasjonen? Dette er noe vi har tatt konsekvensene av. Det har blitt jobbet systematisk med kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til medlemmene i de forskjellige organisasjonene i lokalmenigheten vår. Gjennom ressursteamet får lokalmenigheter hjelp til å forebygge krenkende atferd, fange opp og følge opp hendelser, og utvikle praktiske ferdigheter i tråd med formålet med strategiplanen «Trygge barn- de voksnes ansvar».

I BCC Bergen har det høsten 2017 blitt holdt en rekke kurs for alle mentorer i barne- og ungdomsarbeidet. Målet med kursene har vært å øke kunnskapen om temaet vold, overgrep og grenseoverskridende adferd, og å skape en trygg arena for barn og ungdom der det er lett å snakke- og varsle om uønskede hendelser. Vi har sett nødvendigheten av å bryte med noen av tabuene som er finnes på dette området. Skal det være lett å varsle om uønskede hendelser, må vi ha et språk for å snakke om det. Det kommer ikke av seg selv, men ved systematisk arbeid i hele organisasjonen, tror vi på at det vil bli lettere å varsle, og  at det har en forebyggende effekt.

I BCC-Bergen er det opprettet et team som tar imot varsler og følger dette opp. Det skal være trygt å varsle om grenseoverskridende eller krenkende adferd, både når det gjelder egne opplevelser eller bekymringsmeldinger på vegne av andre.  De som eventuelt mottar varsler skal vise respekt for varslerens situasjon og ta henvendelsen på det største alvor. Samtidig skal varsleren få informasjon om prosessen videre.

Barn har lovfestet rett til en trygg oppvekst, og det er de voksnes ansvar at barn er trygge. I BCC skal det være gode oppvekstsvilkår, vi skal ha en kultur der kjærlighet, inkludering og respekt for enkeltmennesket råder.  Det skal være nulltoleranse mot mobbing og trakassering. Alle barn og unge har noe å tilføre fellesskapet, og vi skal møte dem med respekt for den absolutte verdien de har.